NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ

Nơi đào tạo: ĐH Sư phạm Tp.HCM, CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Sử cho các trường THPT, THCS có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước, chủ yếu trên địa bàn các

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM KINH TẾ GIA ĐÌNH

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sài Gòn, trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp, trường CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Sư phạm Kinh tế gia đình trình độ cao đẳng có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG – NÔNG NGHIỆP

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông lâm TP.HCM Mục tiêu đào tạo Đào tạo giáo viên về khoa học kỹ thuật, kinh tế nông nghiệp ở trình độ đại học để tham gia giảng dạy, tổ chức hoạt động sản xuất định hướng đến nền công – nông nghiệp.  Sinh viên theo học sẽ

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM HÓA

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Hóa cho các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng và

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Địa Lý cho các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Tiểu học có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước, chủ yếu trên địa bàn các tỉnh phía

Continue Reading

NGÀNH RĂNG – HÀM – MẶT

Nơi đào tạo: Các trường ĐH Y – Nha – Dược, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch… Mục tiêu đào tạo Đào tạo bác sỹ Răng – Hàm – Mặt có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức cơ bản của y học và nha khoa hiện đại; có

Continue Reading